Modulov� p��stroje BONEGA P-E-PProudov� chr�ni�e BONEGA� PEP do 63A

Proudov� chr�ni�e BONEGA P-E-P do 63 A: v�hody a inovace zvy�uj�c� bezpe�nost

Objevte v�echny v�hody proudov�ch chr�ni�� BONEGA do 63 A

P�ehled v�hod a inovac�:

Prvn na svt se signalizac poruchy pomoc stedov polohy pky

Na prvn pohled lze odliit vypnut uivatelem nebo rezidulnm proudem

 

V ppad vypnut proudovho chrnie  uivatelem se pka pesune z nejhornj polohy (3 = ON) do krajn spodn polohy (2=OFF). Optovn sepnut je pak pm z polohy OFF do polohy ON.

 

POZOR:

 

Proudov chrni BONEGA doke jako PRVN NA SVT signalizovat poruchu v obvodu zpsobenou pekroen povolen hranice rezidulnho proudu. Pka v takovm ppad spadne pouze do stedov polohy. Pi posunovn pky nahoru neklade dn odpor a me vyvolat dojem vadn mechaniky.

 

NEJEDN SE VAK O PORUCHU PROUDOVHO CHRNIE !!!

 

Tento stav m za kol upozornit uivatele, e ochrann systm chrnie musel reagovat na vnj udlost (reziduln proud). V takovm ppad je teba hledat pinu.

 

Obnovit innost proudovho chrnie lze pak tmto postupem:

 

a) ovldac pku je nutn ze stedov polohy nejprve pesunout do spodn polohy (na obrzku poloha 2). Pi tomto pesunut se mus pekonat drobn odpor, kter klade vnitn mechanika. Dochz doslova k pesmyknut (cvaknut) mechanizmu. V tto spodn poloze je teprve mechanika pipravena k optovnmu sepnut.

 

b) ze spodn polohy se po t pka pesune do nejhornj polohy (na obrzku poloha 3). Pi tomto pohybu je ji kladen obvykl odpor, kter je znm pi bnm zapnn pstroje.

Tato funkce je tak vhodn pro elektro drbe, kte tak dokou rychle zjistit, zda k vypnut dolo svvoln obsluhou (vynucen "pestvka" = pedstrn poruchy) nebo skutenou poruchou.

Na obsah

Mimodn vysok spolehlivost i v nepznivch klimatickch podmnkch

Ani extrmn klima proudov chrnie BONEGA PEP nezasko

Proudov chrnie BONEGA ady PEP jsou konstruovny tak, aby spolehliv pracovali ve velkm rozsahu provoznch teplot a i v ppadn zven vlhkosti okolnho prosted. Tento cl napluje jak vlastn patentovan odoln mechanick konstrukce, tak pouit materil a pedevm nov typ cvky (vysoce kvalitn vroba v peliv hldanm bezpranm prosted) vyrbn s vysokou pesnost.

 

zapnuto - erven I - ON

vypnuto - zelen O - OFF

 

Proudov chrnie BONEGA P-E-P maj optickou signalizaci stavu kontakt. Ta signalizuje opravdu skuten stav kontakt a ne jen polohu zapnac pky (jako u nkterch jinch vrobc). V ppad "speen" kontakt a vypnut pce je uivatel jasn informovn o prochzejcm proudu.

 

Dosud jako jedin maj chrnie BONEGA P-E-P tuto signalizaci zakrytou prhlednm plastovm oknkem s okovm (zvtovacm) efektem, kter zabrauje vniku prachu.

 

O logice barevnho znaen zapnuto/vypnuto pojednvme v astch dotazech.

Na obsah

prava svorek proti mezifzovmu zkratu

Proudov chrnie BONEGA P-E-P-10P odstrauj nebezpe mezifzovho zkratu nap. i jen pi ionizaci vzduchu.

Tplov jisti BONEGA P-E-P: Svorky

 

Tleso chrnie je v rovni horn sti svorky (slouc pro propojen pomoc vidlicov lity) vybaveno izolanmi pekami. Tyto pepky zamezuj monmu mezifzovmu zkratu v ppad propojen  pomoc vcefzovch propojovacch vidlicovch lit. K tomuto zkratu me bn dojt po ionizaci vzduchu nebo pi nepatrn vlhkosti, kter napomohou vzniku elektrickho oblouku.

Jisti BONEGA P-E-P: prava proti mezifzovmu zkratuJisti BONEGA P-E-P: Pipojen pomoc vidlicov lity

 

 

Na obsah

Vypnac schopnost 10 kA

Vysok proudov odolnost a to a 10.000 A

Proudov chrnie BONEGA ady PEP jsou zkonstruovny na proudovou odolnost a 10 kA. Roziuj tak spolehliv pouit chrni i pro prmyslov aplikace. Tato odolnost je dna pedevm konstrukc a vhodnou volbou kvalitnch materil.

Na obsah

vysok provozn odolnost proti vibracm

Proudov chrnie BONEGA P-E-P lze pout i v prostedch se silnmi vibracemi (nap. eleznin vagny, stavenitn rozvade)

Siln vibrace mohou u jinch chrni zpsobit vyazen mechanick sti z normln funkce nebo rozpojen bodovch svar (peruen proudu).

 

a) opaten zamezujc pokozen mechanick sti:

 

Proudov chrnie BONEGA P-E-P jsou proti tomuto chrnny vhodnm uloenm vlastnch konstruknch prvk a vylouenm monosti vyosen i zaden pohyblivch st. Mechanick st tvo zcela samostatn celek, co vyluuje jin vlivy. Navc tak lze mechaniku odzkouet jet ped mont.

 

b) opaten zamezuj rozpojen bodovch svar:

 

Poet bodovch svar je jednodue radikln snen. Propojen prvk je eeno pomoc stavebnicov konstrukce a nebo jsou dly vyrobeny rovnou z jednoho kusu.

Na obsah

vy kryt IP

Bezpenj drba a oprava rozvad.

   

Vechny svorky jsou vhodnou konstrukc obalu chrnny ped dotykem prstem a vniknut cizch malch pedmt (spluje kryt IP 20).

Na obsah

mimodn vysok rychlost vypnut proudovch chrni BONEGA ady PEP-10P

m dve je cel elektrick okruh v ppad pekroen hranice rezidulnho proudu ukonen, tm je men riziko razu elektrickm proudem i men pokozen zazen.

 

Napklad rychlost vypnut u 30 mA proveden proudovch chrni BONEGA ady PEP-10P je v rozsahu od 15 ms do 30 ms, piem norma SN EN 61 008 poaduje as maximln do 300 ms. Vypnac asy  jsou tedy oproti norm 10 x a 20x lep.

 

Clem kadho vrobce chrni je z hlediska ochrany proti razu elektrickm proudem i ochrany zazen dosaen co nejvy rychlosti vypnut.

 

Vypnac as nesm bt podle normy del ne 300 ms

Rychlosti vypnut proudovch chrni BONEGA ady PEP-10P se pohybuj v tchto rozmezch:

Rychlost vypnut proudovho chrnie zvis pedevm na dvou skutenostech (pokud pomineme vznamn mechanick zleitosti jakmi jsou napklad ten vypnacho mechanizmu, atd.) :

a) msto na "sinusovce" stdavho proudu v okamiku impulzu pro vypnut chrnie

as prbhu sinusovky pi naich frekvencch 50 Hz je 20 ms. Jestlie napklad maximum sinusovky je postaveno na hodnot 40 mA a vypnac hodnota chrnie je nastavena na 30 mA, a okamik impulzu pro vypnut je a v druh polovin prvn (horn) plvlny, pak reakce cvky na okamik impulzu nastane a ve druh (spodn) plvln. Mezi tm me ubhnout as a tm prodlen a 10 ms. To znamen e tak velk rozdl se me projevit mezi dvma po sob jdoucmi menmi a jednoho a tot proudovho chrnie !!!

b) velikost proudu, kter je schopen naindukovat vypnac cvku

SN EN 61 008, kter se tk proudovch chrni jasn definije pro rychlost vypnut maximln asov hranice v zavislosti na proudu IN :

pro 1 x IN as nutn k vypnut maximln 0,3 s to je 300 ms
pro 2 x IN as nutn k vypnut maximln 0,1 s to je 100 ms
.....
.....
pro 5 x IN as nutn k vypnut maximln 40 ms

To znamen, e napklad u hodnoty proudovho chrnie 30 mA je to:

pro ppad 1 x IN - 30 mA = 30 mA nejpozdji do 300 ms
pro ppad a 5 x IN - 30 mA = 150 mA, kdy mus zareagovat nejpozdji za 40 ms.

Norma tedy pamatuje na ppady prodlen uvednch ve za a) kdy pi maximlnm ptinsobnm zaten poskytuje as a 40 ms. Stejn tak zohleduje as pro naindukovn cvky, kdy pi IN me bt a do 300 ms.

Vechno v norm vychz zase s ohledem na to, aby as pro vypnut byl vce ne dostaujc pro zchranu lidskho ivota i lid se zvenou pecitlivlost.

 

Vypnac hodnoty

Jmenovit proud

Vypnac hodnoty by mly bt dle normy vdy v rozsahu mezi 50% a 100% tedy

Proudov chrnie BONEGA P-E-P

30 mA 15 mA - 30 mA 18 mA - 22 mA
100 mA 50 mA - 100 mA 55 mA - 85 mA
300 mA 150 mA - 200 mA 155 mA - 285 mA

 

Kritick hodnota proudu ohroujc lidsk ivot je 0,1 A (to je 100 mA). Nkter lovk je schopen odolvat i mnohem vymu proudu ne je 100 mA. V tchto ppadech vak zle na dob psoben, odporu, atd. Pro ochranu lidskho ivota je tedy nutn pout proudov chrnie o hodnot 30 mA. Pro zajmavost nejcitlivj z domcch zvat je k, pro kterho je kritick hranice 30 mA.

 

Podle naich zkuenost z praxe, kde jsme zaznamenali velk vlivy prosted na pesnou funkci chrnie (vlhkost, teplota) nastavujeme zmrn ni hodnotu. Napklad vme, e pokud nastavme v dlenskch vrobnch klimatickch podmnkch uritou hodnotu, tak pi kontrolnm reviznm men jet v novm, neobydlenm a tedy vlhkm byt meme namit hodnoty a o 7 mA vy. Pi stlm provozu rozvade k tomu obvykle nedochz, protoe se pstroje v rozvadi dok vlivem rznch teplnch zdroj uvnit sami o sob vysuit.

Na obsah

Katalog v�robk�Cen�k ke sta�en� (doporu�en� koncov� ceny)Kde nakoupit?Vy��dat sch�zkuSrovn�n� 6 kA a 10 ka jisti�� do 63 A na �esk�m trhuP�idejte sv�j n�pad!


odbytov� odd�len� - pan� Libu�e Mo�narov�, tel. 518 335 216, mobil: 732 834 610, email : [email protected], 696 66  Sudom��ice nad Moravou 302, jednatel spole�nosti ing. Roman Hude�ek, mobil: 603 542 347, [email protected]


Sortiment | Novinky| O firm� | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudom��ice nad Moravou 302 [email protected], tel. �st�edna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216