Jednomodulové jističe DPN: výhody a inovace zvyšující spolehlivost

Objevte všechny výhody DPN BONEGA

Přehled výhod a inovací:

výstupní kontrola

Každý kombinovaný přístroj DPN projde několikanásobnou výstupní kontrolou.

 

Vysoké kvality je dosaženo kromě vhodné volby materiálů, samotné konstrukce a pečlivé montáže také několikanásobnou výstupní kontrolou všech parametrů u každého DPN. Za tímto účelem je vivinuta  na zakázku speciální zkušební stolice včetně zkušebního softwaru.

 

Aby se při kontrole eliminovali nepřesnosti způsobené změnami podmínek prostředí (teplota atd.), provádí se několikrát v průběhu směny kalibrace. Pro každou hodnotu jmenovitého proudu i charakteristiku je vytvořen kalibrační vzorek.

Kontrola probíhá v následujících fázích:

  1. trojnásobná kontrola elektromagnetické rychlospouště s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem. Tímto se navozuje situace, kdy došlo v jištěném okruhu ke zkratu.
    Každý vyrobený kus prochází přes počítačem řízenou speciální zkušební stolici, na které se nejprve prověřuje funkce jističe na spodní hranici požadované jmenovité proudové hodnoty dané charakteristiky (B,C nebo D), při které ještě nesmí dojít k vypnutí, a na ni ihned navazuje zkouška proudem horní hranice jmenovité proudové hodnoty dané charakteristiky, kde už musí dojít k vypnutí a rychlost vypnutí jističe při zatížení tímto proudem musí být menší než 0,1s. Tento zkušební cyklus se opakuje třikrát !
  2. minimálně 2-násobná kontrola opožděně pracující tepelné spouště pro ochranu před přetížením. Navozuje se situace, kdy sice nedošlo k poškození elektrického obvodu, ale k výraznému tepelnému přetížení, které by mohlo el. instalaci poškodit.
    Pokud bimetal nezareaguje přesně, jeho funkce se mechanicky doladí. Mezi jednotlivými zkouškami se nechá DPN vždy zchladit.
    Minimálně jedenkrát za pracovní směnu se provádí ještě kompletní test podle ČSN EN 60898 - dlouhodobá zkouška tepelné spouště u náhodně vybraných vzorků.
  3. minimálně 5-násobná kontrola mechanické spolehlivosti. Tato zkouška je součástí dvou předchozích, kdy dochází k prověřování vlastních zapínacích a vypínacích mechanismů.

Na obsah

odvod tepla

Jednotlivé moduly nejsou navzájem tepelně ovlivňovány.

Při vývoji přístrojů řady P-E-P jsme mysleli i na řešení problematiky vzájemného tepelného ovlivňování jednotlivých pólů, či modulových přístrojů navzájem. Tento problém je u všech výrobců největší při třípólových provedeních, kdy prostřední modul je ohříván bočními. Obvykle je bimetal u středového pólu pak nastavován na menší citlivost.

 

U našich DPN řady P-E-P je tento problém odvodu tepla elegantně vyřešen pomocí drážek po stranách obalu. Při svislém uložení je tak umožněn komínový efekt proudění vzduchu.

Na obsah

neanonymní výroba

Zvýšená osobní odpovědnost při výrobě.

Každý kus kombinovaného přístroje DPN je ze spodní strany označen symboly, které značí charakteristiku, hodnotu jmenovitého proudu, výrobní měsíc a číslo konkrétního pracovníka, který výrobek složil. Tím je zajištěna dohledatelnost v případě reklamací a samotné pracovníky to tak motivuje k větší odpovědnosti za provedenou práci. Postup také odpovídá systému řízení ISO.

Na obsah

vysoká provozní odolnost proti vibracím

Kombinované přístroje BONEGA® P-E-P 6DPN lze použít i v prostředích se silnými vibracemi (např. železniční vagóny, staveništní rozvaděče)

Silné vibrace mohou u jiných kombinovaných přístrojů způsobit vyřazení zkratové spouště (ztratí ochrannou funkci) nebo rozpojení bodových svarů (přerušení proudu).

 

a) opatření zamezující vyřazení zkratové spouště:

Jistič BONEGA P-E-P: Uložení cívky Kombinované přístroje BONEGA® P-E-P 6DPN jsou proti tomuto chráněny vhodným uložením vlastních konstrukčních prvků, především vyrážecí cívky, která je uložena v unikátní "kolébce" (viz. obrázek). Vyloučila se tak možnost vyosení a následného zadření pohyblivého jádra v cívce.

 

b) opatření zamezují rozpojení bodových svarů:

Počet bodových svarů je jednoduše radikálně snížen. Propojení prvků je řešeno pomocí stavebnicové konstrukce a nebo jsou díly vyrobeny rovnou z jednoho kusu.

Na obsah

stabilita nastavené charakteristiky

Charakteristiku kombinovaného přístroje BONEGA® P-E-P 6DPN není možné změnit pádem ani otřesem.

Jističe BONEGA P-E-P: Cívka

Elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem je konstrukčně řešena tak, že nemá žádný nastavitelný prvek. Charakteristika kombinovaného přístroje BONEGA® P-E-P 6DPN je daná volbou průřezu měděného drátu cívky, počtem závitů a předpětím pružiny v jádře cívky. Toto konstrukční řešení tedy vylučuje, že by naše kombinované přístroje BONEGA® P-E-P 6DPN pádem nebo otřesem mohly jakkoli změnit uvedenou charakteristiku.

Na obsah

odolnost proti dilatacím

Zaručená spolehlivost i při rychlém střídání provozních teplot.

Funkce mechanismu kombinovaného přístroje BONEGA® PEP - 6DPN není ovlivněna tepelnou dilatací. Celá konstrukce je řešena tak, aby akceptovala možné vůle (roztažností, otřesem, opotřebením) bez jakéhokoli vlivu na vlastní funkci pohyblivých částí jako je spínací mechanismus, pohyblivý kontakt, vyrážecí cívka, signalizace, atd. Toto unikátní řešení posunuje výrazně nahoru jak kvalitativní úroveň, tak především zaručuje spolehlivost i ve velmi extrémních provozních podmínkách.

Na obsah

odolnost obalu proti rozevírání při utahování svorek

Při utahování svorek nedochází k rozevírání obalu kombinovaného přístroje DPN
nebo křížení samotné svorky v obalu.

U jiných přístrojů se jedná o poměrně běžný problém, kdy při neúměrném dotahování šroubů u svorek dojde k rozevření obalu nebo křížení samotné svorky v obalu. U některých dokonce dochází k poškození spojů a tím přerušení okruhu.

U přístrojů BONEGA® P-E-P je tomuto zabráněno pomocí:

Na obsah

vyjímečná pevnost tělesa DPN

Zvýšená mechanická spolehlivost.

U kombinovaných přístrojů BONEGA® řady PEP 6DPN je spojení krabičky (obalu) vyjímečně pevné. Pevnost je daná:

 

Na obsah

výlisky jen z dvoustranných forem

Zvýšení spolehlivosti díky vysoké rozměrové přesnosti komponentů.

Výlisky všech plastů mimo páčky jsou řešeny jen z dvoustranných forem. Touto technologií jsme dosáhli mnohem vyšší rozměrové přesnosti než při použití třístranných forem, což zaručuje vyšší kvalitu a následnou vyšší provozní spolehlivost.

Na obsah

 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216