Jističe DC BONEGA P-E-P do 63 A: výhody a inovace zaručující spolehlivost

Objevte všechny výhody jističů BONEGA

Přehled výhod a inovací:

mžiková spoušť

Prodlužuje mechanickou a elektrickou životnost jističů BONEGA® P-E-P.

Jde o celosvětově unikátní, nově patentovaný princip mžikového spínání (náš druhý český patent na tomto jističi). Ten spočívá v tom, že i při velmi pomalém "natahování" páčky dojde v první fázi k přiblížení vlastních kontaktů uvnitř jističe pouze na vzdálenost, kdy ještě nemůže dojít k vytvoření podmínek pro vznik elektrického oblouku. V tomto okamžiku se přibližování kontaktů zastaví, i když ruční natahování (zapínání) páčky pokračuje.

Při dalším natahování páčky dochází jen k předpružení uvnitř mžikového mechanismu. Při předem určeném předpětí dojde k poslední fázi, vlastnímu prudkému sepnutí pohyblivého kontaktu s pevným. Toto sepnutí kontaktů je tedy zcela nezávislé na rychlosti pohybu páčky. Elektrický oblouk tak téměř nemá možnost vzniknout, čímž nedochází k obvyklému opalování kontaktů. Mechanickou i elektrickou životnost tak garantujeme až na 20.000 cyklů (obvykle bývá jen 6.000 cyklů).

 

Další předností našeho řešení je také to, že jako prvním na světě se nám přenáší tlaky vždy do středu segmentů, čímž nedochází ke křížení a vyosení jednotlivých dílů. Toto konstrukce má velký vliv na prodloužení jak mechanické, tak elektrické životnosti a současně na neobvyklou lehkost chodu páčky.

 

Tento princip tedy přináší následující výhody :

 1. kontakty nelze nikdy, ani při velmi pomalém pohybu páčky ("natahování") vypálit, někdy se také používá slangový pojem "vyzkratování" nebo tzv. "vyhoření kontaktů". Tímto způsobem tedy nikdy nelze jistič znehodnotit.
 2. především při malých hodnotách jmenovitých proudů je prudkým sepnutím kontaktů zajištěn dokonalý dotek vylučující chybný přenos elektrické energie
 3. omezuje se na minimum opalování kontaktů
 4. výrazně se tím prodlužuje celková životnost jističe
 5. jistič je v souladu s normou spolehlivě použitelný i jako běžný vypínač
 6. překvapivě lehký chod páčky, který má v důsledku za následek vyloučení nežádoucího zakmitání kontaktů po jejich rozpojení a tím rychlejší vtažení oblouku do zhášecí komory

Na obsah

výstupní kontrola

Každý jistič projde několikanásobnou výstupní kontrolou.

 

Vysoké kvality je dosaženo kromě vhodné volby materiálů, samotné konstrukce a pečlivé montáže také několikanásobnou výstupní kontrolou všech parametrů u každého jističe. Za tímto účelem jsme si nechali na zakázku vyvinout speciální zkušební stolice včetně zkušebního softwaru.

 

Aby se při kontrole eliminovali nepřesnosti způsobené změnami podmínek prostředí (teplota atd.), provádí se několikrát v průběhu směny kalibrace. Pro každou hodnotu jmenovitého proudu i charakteristiku je vytvořen kalibrační vzorek.

Kontrola probíhá v následujících fázích:

 1. trojnásobná kontrola elektromagnetické rychlospouště s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem. Tímto se navozuje situace, kdy došlo v jištěném okruhu ke zkratu.
  Každý vyrobený kus prochází přes počítačem řízenou speciální zkušební stolici, na které se nejprve prověřuje funkce jističe na spodní hranici požadované jmenovité proudové hodnoty dané charakteristiky, při které ještě nesmí dojít k vypnutí, a na ni ihned navazuje zkouška proudem horní hranice jmenovité proudové hodnoty dané charakteristiky, kde už musí dojít k vypnutí. Rychlost vypnutí jističe při zatížení tímto proudem musí být menší než 0,1s. Tento zkušební cyklus se opakuje třikrát !!!
 2. minimálně 2-násobná kontrola opožděně pracující tepelné spouště pro ochranu před přetížením. Navozuje se situace, kdy sice nedošlo k poškození elektrického obvodu, ale k výraznému tepelnému přetížení, které by mohlo el. instalaci poškodit.
  Pokud bimetal nezareaguje přesně, jeho funkce se mechanicky doladí. Mezi jednotlivými zkouškami se nechá jistič vždy zchladit.
  Minimálně jedenkrát za pracovní směnu se provádí ještě kompletní test podle ČSN EN 60898 - dlouhodobá zkouška tepelné spouště u náhodně vybraných vzorků.
 3. minimálně 5-násobná kontrola mechanické spolehlivosti. Tato zkouška je součástí dvou předchozích, kdy dochází k prověřování vlastních zapínacích a vypínacích mechanismů.

Na obsah

odvod tepla

Jednotlivé moduly nejsou navzájem tepelně ovlivňovány.

Při vývoji jističů jsme mysleli i na řešení problematiky vzájemného tepelného ovlivňování jednotlivých pólů, či modulových přístrojů navzájem. Tento problém je u všech výrobců největší při třípólových provedeních, kdy prostřední modul je ohříván bočními. Obvykle je bimetal u středového pólu pak nastavován na menší citlivost.

 

U našich jističů řady P-E-P je tento problém odvodu tepla elegantně vyřešen pomocí drážek po stranách obalu. Při svislém uložení je tak umožněn komínový efekt proudění vzduchu.

Na obsah

neanonymní výroba

Zvýšená osobní odpovědnost při výrobě.

Každý kus jističe je ze spodní strany označen symboly, které značí charakteristiku, hodnotu jmenovitého proudu, výrobní měsíc a číslo konkrétního pracovníka, který výrobek složil. Tím je zajištěna dohledatelnost v případě reklamací a samotné pracovníky to tak motivuje k větší odpovědnosti za provedenou práci.

Na obsah

stabilita nastavené charakteristiky

Charakteristiku jističe není možné změnit pádem ani otřesem.

Jističe BONEGA P-E-P: Cívka

Elektromagnetická rychlospoušť s vyrážecí kotvou pro ochranu před zkratem je konstrukčně řešena tak, že nemá žádný nastavitelný prvek. Charakteristika jističe je daná volbou průřezu měděného drátu cívky, počtem závitů a předpětím pružiny v jádře cívky. Toto konstrukční řešení tedy vylučuje, že by naše jističe pádem nebo otřesem mohly jakkoli změnit uvedenou charakteristiku.

Na obsah

odolnost proti dilatacím

Zaručená spolehlivost i při rychlém střídání provozních teplot.

Funkce mechanismu jističe není ovlivněna tepelnou dilatací. Celá konstrukce je řešena tak, aby akceptovala možné vůle způsobené roztažností, otřesem či opotřebením bez jakéhokoli vlivu na vlastní funkci pohyblivých částí jako je spínací mechanismus, pohyblivý kontakt, vyrážecí cívka, signalizace, atd. Toto unikátní řešení posunuje výrazně nahoru jak kvalitativní úroveň, tak především zaručuje spolehlivost i ve velmi extrémních provozních podmínkách.

Na obsah

vysoká provozní odolnost proti vibracím

Jističe BONEGA® P-E-P lze použít i v prostředích se silnými vibracemi (např. vojenská vozidla, železniční vagóny, staveništní rozvaděče)

Silné vibrace mohou u jiných jističů způsobit buď samovolné vypínání nebo vyřazení zkratové spouště (ztratí ochrannou funkci) nebo rozpojení bodových svarů (přerušení proudu).

 

a) opatření zamezující vyřazení zkratové spouště:

Jistič BONEGA P-E-P: Uložení cívky Jističe BONEGA® P-E-P jsou proti tomuto chráněny vhodným uložením vlastních konstrukčních prvků, především vyrážecí cívky, která je uložena v unikátní "kolébce" (viz. obrázek). Vyloučila se tak možnost vyosení a následného zadření pohyblivého jádra v cívce.

 

b) opatření zamezují rozpojení bodových svarů:

Počet bodových svarů je jednoduše radikálně snížen. Propojení prvků je řešeno pomocí stavebnicové konstrukce a nebo jsou díly vyrobeny rovnou z jednoho kusu.

Na obsah

výlisky jen z dvoustranných forem

Zvýšení spolehlivosti díky vysoké rozměrové přesnosti komponentů.

Výlisky všech plastů mimo páčky jsou řešeny jen z dvoustranných forem. Touto technologií jsme dosáhli mnohem vyšší rozměrové přesnosti než při použití třístranných forem, což zaručuje vyšší kvalitu a následnou vyšší provozní spolehlivost.

Na obsah

odolnost obalu proti rozevírání při utahování svorek

Při utahování svorek nedochází k rozevírání obalu jističe
nebo křížení samotné svorky v obalu.

U jiných jističů se jedná o poměrně běžný problém, kdy při neúměrném dotahování šroubů u svorek dojde k rozevření obalu nebo křížení samotné svorky v obalu. U některých dokonce dochází k poškození spojů a tím přerušení okruhu.

U jističů BONEGA® P-E-P je tomuto zabráněno pomocí:

Na obsah

mimořádně pevné provedení svorek

Ani při nadměrném namáhání nelze strhnout závit.

Pohyblivá svorka je vyrobena jen z jednoho kusu. Na rozdíl od některé konkurence je spoj vyřešen přeplátováním a ne tzv. "puzzlovým spojem". Přes toto přeplátování prochází šroub, který tak má k dispozici dvojnásobnou závitovou délkou, což výrazně omezuje možnost porušení – „stržení“ závitu. Možnost roztržení při montáži je vyloučena i při překročení normou povoleného namáhání na krut (2 N.m). Maximální dotahovací moment pro jističe BONEGA P-E-P je 4 N.m.

 

Samotné třmenové svorky mají v dolní části ještě navíc příčné drážky, které zamezují povytažení vodiče ze svorky (po dotažení se vodič vryje do drážek) a současně omezují přechodové odpory (díky zvětšení přenosové plochy je upálení vodičů nemožné).

 

Spojení vodiče s přístrojem je velmi pevné a tedy spolehlivé.

Na obsah

vyjímečná pevnost tělesa jističe

Zvýšená mechanická spolehlivost u vícemodulových provedení.

Přestože jsou vícepólové provedení řešena stavebnicovým systémem je spojení jednotlivých modulů vyjímečně pevné. Pevnost je daná:

 

Na obsah

 

Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216