Konec zdlouhavé lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem

Jistič DPN: jednomodulový jistič s odpínáním nulového vodiče (N)Vývojový tým firmy BONEGA přinesl řešení jak skoncovat se zdlouhavou a pracnou lokalizací poruchy v obvodech s jedním proudovým chráničem, které je cenově dostupné i pro běžné aplikace.  

Rozšíření povinného použití proudových chráničů bezesporu přispělo k vyšší bezpečnosti a ochraně zdraví. Z cenových důvodů se však v praxi velmi často sáhne po ekonomicky výhodnějším řešení, kdy se několika obyčejným jističům předřadí jeden proudový chránič.

V některém z okruhů pak může dojít k nežádoucímu „úniku“ proudu způsobeného nahodilým propojením chráněného obvodu středního pracovního vodiče „N“ (dále jen vodiče „N“) do ochranného vodiče PE (dále jen vodiče „PE“). Obvykle se totiž v praxi u proudových chráničů uvažuje spíše jen o situaci, kdy dojde ke spojení fáze „L“ (živé části) na ochranný vodič „PE“ nebo na střední pracovní vodič „N“. Obtížnou lokalizaci a eliminaci následků při propojení vodičů a PE a N a si laická (někdy i odborná veřejnost) často neuvědomuje a někdy i podceňuje. V zahraničí je naopak tomu věnována mimořádná pozornost.

Proudový chránič tak sice správně zareaguje na propojení „N“ s „PE“, ale ani při vypnutí všech jističů nemusí jít znovu zapnout, čímž ponechá celý byt či kancelář (ledničky, počítače atd.) bez elektřiny. Sám laik není schopen poruchu lokalizovat a eliminovat a zprovoznit tak alespoň ostatní bezporuchové okruhy. Především v noci pak může nastat laikem neřešitelné a zoufalé hledání „viníka“ s baterkou. Musí počkat na příjezd odborníka, kterého čeká zdlouhavé a obvykle velmi pracné hledání poruchy. U nás se doposud hodně opomíjí (na rozdíl od některých zemí Evropy), co dál s ochranou za proudovými chrániči.

Příklady nežádoucích spojení vodičů „N“ a  „PE“ přímo z praxe

Že nejde o nijak výjimečnou situaci dokazují následující příklady posbírané od samotných odborníků z praxe:

Jednomodulové jističe BONEGA DPN do každého obvodu

Ideálním řešení by bylo mít každý obvod chráněný proudovým chráničem s nadproudovou ochranou tzv. „chráničojističem“, což je však pro běžné aplikace zatím cenově příliš náročné. Vývojový tým BONEGA přišel díky několika českým patentům s řešením vhodným a cenově dostupným i pro tyto běžné aplikace. I nadále je tedy možné ponechat jeden proudový chránič i pro více obvodů, avšak obyčejné jističe se nahradí jednomodulovými jističi s odpínáním N vodiče BONEGA DPN.

Tímto členěním samostatných obvodů s vodiči „N“ se tak dokáže odpojit od sítě jen okruh s propojeným „N“ a „PE“ a ostatní okruhy pod společným chráničem zůstávají funkční.

V takovém případě sice proudový chránič odpojí všechny obvody, ale sám laik je schopen rychle lokalizovat poruchu a přepojit důležité spotřebiče do ostatních bezporuchových obvodů a příjezd odborníka tak není natolik urgentní.

Rozdíl mezi obyčejnými jističi a jističi DPN

Základní odlišnost jističů BONEGA DPN od obyčejných jednomodulových jističů spočívá v tom, že jističe BONEGA DPN na rozdíl od obyčejných jističů odpínají také střední pracovní vodič „N“.

Z tohoto pak plynou výhody jističů BONEGA DPN v porovnání s obyčejnými jističi:

1) Rychlejší a snazší lokalizace a návazná eliminace poruchy

Díky použití jističů BONEGA DPN je již konec zdlouhavého a pracného hledání poruchy v obvodech jističů napojených na jeden proudový chránič. Samotný servisní zásah při vzniklé poruše je tak velmi efektivní a rychlý.

Názornou animaci s porovnáním lokalizace poruchy v případě obyčejných jističů a jističů BONEGA DPN naleznete na www.bonega.cz/jisticeDPN

2) Vyšší bezpečnost

Současné odpojení fáze a vodiče „N“ vylučuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, který se ve vodiči „N“ může běžně objevit. Doplňuje tedy ochranu proudovým chráničem a pokrývá tak i případy, na které proudový chránič nezareaguje.

Je proto výhodné používat jističe BONEGA DPN i pro obvody, které nemají předřazený proudový chránič. A to z toho důvodu že jistič odepne současně oba pracovní vodiče.

3) Vyšší uživatelské pohodlí v případě poruch

S jističi BONEGA DPN dokáže snadno i laik lokalizovat poruchu propojení vodiče „N“ a „PE“ a tím rychle zprovoznit ostatní bezporuchové obvody (bez amatérských zásahů do instalace). V obvodech s obyčejnými jističi by v takovém případě došlo k odpojení elektrického proudu například v celém bytě či kanceláři.
I přes vzniklou poruchu je tedy možné s jističi BONEGA DPN provozovat i nadále převážnou část instalace (nenarušených obvodů) buď do vlastní výměny spotřebiče (pokud je na vině) nebo do příchodu odborníka bez nutnosti jeho akutního přivolání.

4) Úspora servisních nákladů

Použití jističů BONEGA DPN je velmi výhodné i pro investory, neboť výrazně snižuje náklady na pracný a zdlouhavý servis elektroinstalací!

5) Přehlednost zapojení

Za proudovým chráničem je jištění obvodů proti přetížení a zkratu jističem BONEGA DPN velmi přehledné a kontrolovatelné. Každý vodič „N“ má své přesné uložení v jističi a ne ve společné svorkovnici.

6) Jednoduché revize

Při současném odpojení fáze „L“ a vodiče „N“ je měření hodnot izolačních stavů jednotlivých obvodů velmi snadné a rychlé, což u obyčejných jističů není možné bez fyzického a pracného odpojení vodičů „N“ ze svorek. Revizní technici pak v případě jističů BONEGA DPN nemají žádný důvod si tato měření zjednodušovat.
Navíc v případě fyzického odpojení vodičů „N“ ze svorkovnice může nastat při opětovném zapojení chyba, protože v převážné míře se tyto vodiče v domovních rozvaděčích neznačí. Časté povolování vodičů také může vést k ulomení odizolovaného konce.

Každý revizní technik má tak u jističů BONEGA DPN naprostou jistotu, že za ním není nikde v instalaci spojen vodič „N“ s vodičem „PE“.

I impedanční smyčka na PE+N je velmi důležitá. Bohužel u velkého množství odborníků je často opomíjena nebo není vůbec známá.

7) Příznivá cena

Laik v pozici "investora drobné bytové výstavby" se téměř pokaždé zajímá především o cenu a až na jednom z posledních míst je provozní spolehlivost systémů. Již základní cena (bez slev) je však velmi vstřícná.

Jistič DPN BONEGA charakteristiky „B“ 16 A stojí jen 99 Kč

Kde je nezbytné použití jističů DPN

ČSN 33 2000-4-482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím, čl. 482.1.9 nařizuje odpínání středního pracovního vodiče „N“
Odborníci se shodují na tom, že mimo normativních doporučení je nezbytné použití jističů DPN z hlediska bezpečnosti i spolehlivosti také v těchto případech:

Lze tedy konstatovat, že vhodnost použití jističů DPN je velmi široká. Při instalaci je velmi užitečné poučení uživatelů, jak jednoduše identifikovat vadné zařízení a toto odpojit, aniž by přestala fungovat ostatní zařízení. Výsledkem je pak oboustranná spokojenost a zvýšená bezpečnost. Navíc některý zákazník dokáže sám vyhodnotit, zda je porucha v elektroinstalaci nebo ve spotřebiči. Odpojením vodiče „N“ v obvodech proudového chrániče se sníží prakticky na 1/2 svodový a kapacitní proud instalace, který bývá příčinou nežádoucího vybavení chrániče. Zejména se jedná o instalační obvody, kdy jeden chránič napájí několik spotřebičů-obvodů.

Propojitelnost

Montáž jističů DPN může být rychlejší, pokud se vzájemné spojení provede pomocí propojovací lišty a ne „vydrátováním“. Vzhledem ke konstrukci se musí k propojení jističů DPN mezi sebou použít běžně dostupné hřebenové propojovací lišty. Jde o normalizované propojovací 1P,2P,3P,4P hřebenové lišty o průřezech 10 nebo 16 mm2, které by měly být dostupné u všech kvalitních prodejců. Aby se zabránilo nesouměrnému zatížení, je vhodné rozfázování pomocí 3P lišty. Je třeba ovšem pořídit takovou propojovací hřebenovou lištu, která má kontakty na okraji izolace lišty a ne uprostřed.

Je pro vás připraven také video návod na propojování přístrojů DPN navzájem a také s ostatními přístroji na adrese: www.bonega.cz/jisticeDPN.
Vzhledem k tomu, že jistič DPN má z obou stran dvě navzájem přesazené svorky, tak jej zatím nelze propojovat s hlavním obyčejným jističem či proudovým chráničem pomocí běžných vidlicových či hřebenových lišt (zatím to lze řešit jen klemováním). Připravujeme však s jedním Evropským výrobcem také speciální propojovací lištu, která bude mít v jedné řadě celkem 18 modulů, z toho 3 pro 3 fázový hlavní jistič nebo proudový chránič a zbývajících 15 modulů pro jističe DPN. Pochopitelně 15 modulů bude možné řezem jakkoli zkracovat.

Pokud je požadované u jističů DPN propojení všech svorek 'N' navzájem, tak to se provede pomocí 1P hřebenové lišty. Navazující napojení je pak nutné provést pomocí „klemu“.

Připojovací průřez všech čtyř svorek je 5,1 x 6,5 mm = 33 mm2 a proto se do ní vejde i více běžných vodičů o průřezu 2,5 mm2. Obvyklá připojitelnost je 16 mm2 pro plný vodič a 11 mm2 pro slaněný vodič. Maximální utahovací moment je poměrně vysoký a to 2 Nm. Svorky jsou vybaveny velmi praktickou blokací proti nesprávnému vložení vodiče.

Příslušenství

Velkou výhodou jističů DPN BONEGA je možnost snadného navázání příslušenství:

Konkurence

Existují i jiní výrobci DPN. Především v zahraničí (Francie, Německo, Rakousko) se používají již desítky let. Ovšem jističe BONEGA DPN mají díky několika českým patentům jako jediné na světě:

Jističe BONEGA DPN jsou tak jako jediné schopny v ČR nahradit obyčejné 6 kA jističe.

Závěr

I přes to, že podle odborníků zaostává ČR v rychlosti zavádění již jinde prověřených zkušeností, lze konstatovat, že i u nás již dochází k čím dál rychlejšímu zavádění jističů DPN do praxe. Stojí za tím odborná uvědomělost a zkušenosti se zdlouhavým hledáním poruchy. Tím je prováděn další sice podceňovaný, ale významný krok navazující na zavedení proudových chráničů.

Technické parametry jističů DPN od firmy BONEGA, cena i uvedená animace může přispět k rychlejšímu rozšíření tohoto bezpečnějšího, spolehlivějšího a přehlednější instalačního systému. V rozvodech se tak zamezí možným opakovatelným škodám, usnadní se hledaní poruch v nepříznivých podmínkách a také revize. Doufejme, že i odpovědné orgány v ČR dospějí (tak jako zahraniční) k závěru, že již od fáze projektování se budeme ubírat tímto směrem.

Animace na adrese www.bonega.cz/jisticeDPN by tak měla výrazně napomoci projektantům i montážním firmám ke snadnějšímu vysvětlení výhod samotnému laickému zákazníkovi či investorovi. Podle poznatků si veřejnost na význam jističů DPN již pomalu zvyká tak, jak si postupně navykla na proudové chrániče.


Sortiment | Novinky| O firmě | KontaktyKde nakoupit | Reference | RSS

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216