Bytové vodoměry BONEGA® a příslušenství

Použití, skladování, údržba a montáž

Obsah této stránky:

Přehled montážních a demontážních výhod

Při vývoji jsme vycházeli také z montážních zkušeností. Výsledkem je celá řada výhod usnadňující montáž i údržbu:

 

výhody při odpočtech stavů počitadla

 

POUŽITÍ  podle ČSN 25 7801 a ČSN 73 6620

 

Souhrn základních pravidel použití podle ČSN:
 1. Vodoměr je možné použít jen na měření teplé a studené pitné a užitkové vody, která odpovídá ČSN 83 0616 „Jakost teplé užitkové vody“

 2. Pro vodoměr nominálního průtoku 1,5 m3/h je povolené krátkodobé přetížení (max. 1 hod. denně) do 3 m3/h.

 3. Pro vodoměr nominálního průtoku 2,5 m3/h je povolené krátkodobé přetížení (max. 1 hod. denně) do 5 m3/h.

 4. U vodoměru nominálního průtoku 1,5 m3/h při měření průtoků menších než 30 l/h není zaručená přesnost ani funkce bytového vodoměru (neplatí však pro bytové vodoměry BONEGA®, které vykazují lepší parametry - viz.technické údaje).

 5. U vodoměru nominálního průtoku 2,5 m3/h při měření průtoků menších než 50 l/h není zaručená přesnost ani funkce bytového vodoměru (neplatí však pro bytové vodoměry BONEGA®, které vykazují lepší parametry - viz. technické údaje).

 6. Minimální přetlak vody v místě měření musí odpovídat tlakové ztrátě vodoměru pro uvažovaný průtok.

 7. Vodoměr nesmí být vystavený průtoku vzduchu při zavzdušnění rozvodného systému. V takovém případě není zaručená přesnost měření a může dojít k poškození měřícího mechanismu.

 8. V případě, že je vodoměr vystavený náhodnému zpětnému toku vody (zpětnému chodu), dochází taktéž ke zpětnému chodu počitadla.

  zpět na obsah

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

MONTÁŽNÍ POKYNY

 1. S vodoměrem jako měřícím přístrojem je třeba zacházet šetrně, aby se nepoškodil jeho citlivý vnitřní mechanismus. Nesmí dojít k prudkým nárazům při neopatrné montáži do vodovodní sítě nebo nevhodným nářadím. Náležitou pozornost je třeba věnovat přepravě, skladování a manipulaci s vodoměry, protože nárazy můžou způsobit jejich znehodnocení.

 2. Vodoměr musí být namontovaný v místě, kde je lehko přístupný pro přečtení (bez použití zrcadla nebo žebříku) a pro zpětnou demontáž.

 3. Vodoměr má být chráněný před mimořádně vysokou teplotou vody nebo okolního vzduchu, dešťovou nebo kapkající vodou a venkovními účinky koroze.

 4. Vodoměr nesmí být vystavený otřesům způsobenými potrubím a armaturami. Pokud je to potřebné, je možné vodoměr namontovat na stojan nebo konzoly. Vodorovné potrubí má být přiměřeně připevněné

 5. Je nutné, aby v potrubí před a za vodoměrem byl vřazen uzavírací kohout příslušné velikosti. V bytovém jádru je tento požadavek splněný uzavíracím ventilem před vodoměrem a výtokovými armaturami za vodoměrem.

 6. Potrubí za vodoměrem musí být stoupající a nebo vodorovné tak, aby bylo vždy vyplněné vodou a tím byla vyloučena možnost nashromáždění vzduchu ve vodoměru.

 7. Pro přesnost měření je nutné před i za vodoměrem zachovat rovné potrubí (uklidňující délka), a to v minimální délce 3 násobku vnitřního průměru vodoměru.

 8. Připojovací potrubí na které navazuje ještě vlastní šroubení umožňující snadnou montáž i demontáž vlastního vodoměru musí mít pro typy s Qn 1,5 m3/hod jmenovitou světlost min. 15 mm (1/2“), vnitřní závit připojení (nátrubek) 1/2“, délka závitu min. 14 mm. Pro vodoměry s Qn 2,5 m3/hod musí mít jmenovitou světlost min. 20 mm (3/4“), vnitřní závit připojení (nátrubek) 3/4“, délka závitu min. 16 mm.

 9. Samotný vodoměr se usazuje až po vyčištění potrubí, po ukončení stavebních a montážních prací, po propláchnutí potrubí a po vykonání tlakové zkoušky (pokud jde o nově uložené potrubí). Při proplachování potrubí a při tlakové zkoušce musí být vodoměr nahrazený odpovídající mezivložkou.

 10. Usazení vodoměru musí být ve směru toku vyznačeném šipkou na pouzdře a ve vodorovné nebo svislé poloze (číselník nahoře nebo svisle).

 11. V případě, že je vodorovné potrubí částí uzemnění, je nutné přemostit vodoměr a připojené armatury.

 12. Po namontování vodoměru se má voda do potrubí pouštět pomalu tak, aby vycházející vzduch příliš nezvýšil rychlost chodu vodoměru.

 13. Po kontrole těsnosti spojení a funkčnosti vodoměru je třeba provést zaplombování jeho polohy pomocí drátku, a to přes otvor v převlečné matici šroubení na vstupu do vodoměru přes otvor v nálitku tělesa vodoměru (taktéž na vstupu) a tím zamezit jeho případnému neoprávněnému zneužití (samotné počitadlo je již plombováno cejchovnou).
   

ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ


1. Vodoměr je ze servisním střediska úředně ocejchovaný a označený značkou úředního ověření.

2.  Platnost úředního ověření je stanovená na dobu 5 let pro teplé i studené vodoměry. Po uplynutí této doby je uživatelská organizace povinná zabezpečit přecejchování a eventuálně opravu vodoměru. V opačném případě nejsou zaručené vlastnosti vodoměru podle TP.

3. Vlastnosti vodoměru nejsou zaručené v případě porušení platné značky úředního ověření.


  zpět na obsah

 

V případě zájmu se obraťte na váš nejbližší velkoobchod nebo nás kontaktuje:

[vodomery/kont.htm]

Výrobky | Novinky | O firmě | Podpora prodeje | Kontakty

BONEGA spol. s r.o. Sudoměřice nad Moravou 302, Ing. Jana Janečková, [email protected], mobil: 604 207 548